Smidstrup-Bovballe Mølle


Smidstrup/Bovballe Mølle på min mors side

Mads Hansen, født ca. 1700. I 1733 blev noteret for Bouballe: "Mølleværcket er øede. Og Agger og Eng under Smidstrup Mølle beregnet." Mads Hansen købte møllen til selveje på auktionen i maj 1765 på Koldinghus slot. Han betalte 564 rdl 86 sk incl. de renter, der løb på, indtil han fik sit kongelige skøde den 28. januar 1766.

22. april 1774 solgte Mads Hansen møllen til sin søn Poul Madsen, født 1745, gift 10. juni med Anna Conradsdatter, født 1748. Prisen for møllen sættes til 565 rdl., hvilket må siges at være absolut billigt, idet den i 1784 blev vurderet til 800 rdl, og der var jo så at sige ingen inflation dengang."

I 1765 køber han møllen:

"1779 den 7 Juli læst Hans Kongl: Majst: Skiøde til Mads Hansen i Smidstrup Mølle Sted Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge De Venders og Gothers,

Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenburg og Delmenhorst Giør Vitterlig At som vores Elskede kiære hr Fader Salig og Høylovlig I hukommelse alernaadigst

har forgodtbefunden, at lade det forbeholden Jord-Gods, Kirker og Tiender under Colding Rytter District beliggende i Vor Provinie Nørre Jylland ved offentlig Auction til forhandling og byde

saaledes som den derom under 21de January 1765 udgangen Placat med derudi paatrøckte Specification og Vidner paa Auctions Stædet bekientgiorte Conditioner nærmere formelde, hvorefter Auctionen

over bemelte Gods af dertil Committerede er foretagen paa Colding Slott den 30te Maii bemelte Aar og følgende Dage, og den af hannem derom holte Forretning ved allernaadigste Resolution dat 5te Julii nest efter

er approberet og Mads Hansen i Smid- strup Mølle af det ved bemelte Auction bortsolgte Gods er blevet tilslagen og overdraget efterskrevne af ham selv brugende Hartkorn udi Colding Huus Amt i vor Provinie Nørre Jylland

beliggende for den Summa 551 rd 80 sk som med Renter indtil den Dag betalingen skeet beløber fem Hundrede Tredsindstyve og Fiire rd 86 sk og i alt efter allernaadigste Resolution

Dato 30te August 1765 udi Colding amtstue efter Os Elskelig Vores Kommisær Raad og amtsforvalter Hans Andersen Møllers den 28de November samme Aar udgivne Qvittering er betalt Saa have vi nu med dette Vort aabne brev allernaadigst villet Skiøde og afstaaer saasom Vi og hermed fra os og Vore arve Successorer udi Regieringen til forbemelte Mads Hansen, Hands Arvinger og Efterkommere, Skiøder og alddeles afhæn- der følgende Os under det Coldingske Rytter Distrikts Gods forhen beholden Hartkorn Nye Matricul Agger og Eng En Skieppe Tree Fierdingkar Toe Album samt Mølleskyld En Tønde Fiere Skiepper Tree Fierdingkar hvoraf fornævnte Mads Hansen efter den i Ao 1733

seenest forfattede Jordebog, har svaret aarlige Landgilde tie rd 31 sk, hvilket Hartkorn Agger og Eng En Skieppe Tree Fierdingkar Toe Album samt Mølleskyld En Tønde Fiere Skiepper Tree Fierdingkar med hertil hørende Bygninger Herlighed Landgilde, Stedsmaal, Sigt og Sagefald, ægt og arbeide, Visse og uvisse indkomster, Rente og rette Tilligende være sig af Ager, Eng, Skov, Mark, Krat, Heede, Kiær og Moeser, Fiskevand og Fæegang, Tørvegrøft og Lyng Slette vaadt og tørt, inden Markeskield og uden fore, aldeles intet undtagen i nogen Maade, som nu dertil ligger, af alders tiid ligget haver og bør dertil at ligge med rette, tilligemed dertil hørende Mandskab efter Loven og Forordningerne, saa og Jagt Rettighed til forskrevne Goeds ligeledes efter Loven og derom udgangne Forordninger, skal følge og tilhøre oftbemelte Mads Hansen, Hands Arvinger og Efterkommere Thi kiendes Vi for Os og Vorre  Successorer udi Regieringen ingen Ydermeere Lod, Deel, Rætt eller Rettighed efter dags at have til eller udi forbenævnte Hartkorn, dets Eiendom og Herlighed med viidere, som for skrevet staaed, men allernaadigst ville Hiemle og fuldkom- meligen tilstaae til bemelte Mads Hansen, Hands Arvinger og Efterkommere, som samme med rette eienden bliver, anførte Hartkorn med tilhørende for hver Mands tiltale, som der- paa med rette kunde have noget at sige, dog Os og Vore Arve Successorer udi Regierin- gen alle Kongelig Regalia og Høyheder samt Contributioner pro quota ordinaire eller extra- ordinaire som enten allerede er eller her efter Vorder paabudne aldeeles u-forkrænket og forbeholden at forblive forbydendes alle og enhver herimod som forskrevet staaer at hin- dre eller udi nogen Maade forfang at giøre under Vor hyldest og Naade givet paa Vor Slot Fridericksberg den 8de Januar Ao 1766:                  Under Vor Kongelige Haand og Seigl

            Reventlow               Bernsdorff            Munch              Copman"


Skødet bærer tydelig præg af at være udformet af det kongelige kancelli som standard udformning i alle tilfælde uanset størrelsen af det solgte.


Den sidste møller på Bovballe Mølle var Gunnar Madsen. Han døde i 2012 og havde i årenes løb "skøttet møllen og de gamle bygninger. Mølleriet blev instillet i 1960, men møllen stod intakt da han døde. Der var insat en generator der producerede strøm til ejendommens varmeanlæg. Ejendommen blev solgt til en nabo der skulle bruge jorden. Kort efter bliver den nye ejer kontaktet af Vejle kommune, da de vil lave omløb ved møllen. Det er et EU krav. Da den nye ejer ikke har produceret el på møllen siden overtagelsen, kan han ikke gøre noget ved omlægningen, men det vil forringe Møllens værdi. Musset i Vejle har ikke besøgt møllen, dette gjorde de i 2014 og var meget overrasket over at finde en intakt vandmølle.

Planen er at gravemaskiner går i gang i 2014 med omlægning af vandløbet.