Løvel Mølle

Løvel Mølle på min fars side


Det første, jeg har kunnet finde er en omtale af møllen i forbindelse med opkrævning af ekstraskatter i 1610, hvor der står at møllen er øde og forarmet.

Også et i tingsvidne fra 1618 omtales møllen som øde.

Møllen var en del af Viborg domkirkegods, men i 1642 var den forpagtet ud til Verner Parsberg af Sødal, der i 1664 nævnes som ejer. Fæsteren var da Jens Anderen.

I 1688 (matriklen) var møllen ejet af Jens Simonsen Sødal, brugtes af Jens Jensen Møller. Møllen havde søgning fra Løvel og Pederstrup sogne, men den manglede vand og kunne ikke altid male.

Møllen var ansat til 2 tdr. mølleskyld (ikke ret meget). Hvis Pederstrup mølle ville blive genopbygget, så skulle der trækkes ½ td. Fra Løvel mølles mølleskyld.

I markbogen (markbog nr. 1405) står, at møllen er afbrændt, og at der kun er bygget et 5-fags hus. Møllen havde overfaldshjul og møllesten på 1 ¾ alens diameter.

I 1710 nævnes et skifte efter Niels Clausens enke i Sødals skifteprotokol (B.4.A-87 s. 1345). Her nævnes bygningen som 7 fag stor og med overfaldskværn og temmelig gode sten.

1725 (B.3.B-67) skifte efter Winther, Sødal. Møllens fæster var da Laurids Jensen. Maleværket var i god stand.


Min Slægt:

1747 Asmild kirkebog: Niels Jensen vies til Maren Pedersdatter fra Sønder Mølle (hende der afstår fæstet til svigersønnen Hans Pedersen i 1787).

Hans Pedersen fra Viborg bliver gift anden påskedag, den 17/4 1787 i Løvel Kirke med Once Kirstine Nielsdatter fra Løvel Mølle.

Møllerenken Maren Pedersdatter (Once Nielsdatters mor) afgiver samtidig møllefæstet til Hans Pedersen.

1804 Hans Pedersen dør, 18 november

1806 24.10 møllerkarlen Peder Nielsen vies med enken Once Kirstine Nielsdatter.

1811 8/11 Peder Nielsen overtager fæstebrevet. Han er født 1758 og dør i Løvel 21/3 1845.


Brandforsikring

No 26 Løvel Mølle 206/3

Taksationsforretning 1824

Løvel Mølle eies og beboes af Jacob Andersen. Matr. No 23

a)Møllehuset i sønder: 3 fag 9½ alen dyb. Ege under og fyr overtømmer murede vægge, stråtag med Lovd (mener han loft?), vinduer og døre til møllehuus. Tx (=taxeret) a fag 25 rd sølv – 72 (han kan ikke regne! 3x 25 er ikke 72. Måske er værdien pr. fag 24?)

b)Mølleværket, aldeles nyt, bestaaende kun af 1 qværn som drejer med overfaldsvand. Tx. Med vandhjul, axel og vandkarm for 300.

c)Nok et huus i sønder af samme bygningsmaterialer som møllehuset. Indrettet til beboelse med 1 jærn bilægger, en indmuret kobberkjedel på 1 ¾ td., en bageovn og skorsten af leer med pibe af brændte steen. Tx a fag 16 rd. Sølv – 128

d)Det nordre huus 11 fag 7½ alen dyb, samme bygningsmaterialer til stald. Tx. A fag 10 rd. Sølv er 110, ansat til 60

e)Det vestre huus 8 fag 5 ¾ alen dyb, samme bygningsmaterialer og indrettet til Beboelse og vognport. Tx. En jærn bilægger, en skorsten af leer med pibe af brændte steen tx. A fag 10 rd. Sølv er 80 rd. Nedsat til  40

I alt 600


1827 18/7 fik møller Jakob Andersen tilladelse til at bruge et grubeværk.

Han fik nok ikke straks grynværket installeret, for det er først forsikret i 1831. Taksationen findes her:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=15226413#186587,31620114


Ca. 1870 ejet af Lars Christian Lassen. Han bygger en vejrmølle ude ved vejen. Den brændte kort efter.

1920 Møllen ophørte. Der blev senere indrettet dambrug i mølledammen.


Matr. til Løvel mølle 1815-1864

På dette tidspunkt havde Peder Andersen, Møllen, da han blev gift med enken efter min 3xtipoldefar Hans Pedersen